Årsberetning Hamarkameratene (hovedlaget)

page1image30248560

Hamarkameratene
org.nr: 984050364

Årsrapport til årsmøtet 2020
(for driftsåret 2019)

Årsmøte, tirsdag, den 02.06.2020, kl. 18.00 på «Kjøkkenet AS» i Hamar

Hovedlaget

Styret i hovedlaget har det siste året bestått av:

 

          Leder:                                    Tore Henning Johnstad
Nestleder:                                          Per Gustavsen
Kasserer:                                            Børre Skarstein
Sekretær:                                           Terje Sund
Styremedlem:                                    Morten Berntsen
Varamedlem:                                     Anders Greve-Løberg
Varamedlem:                                     Terje Løberg

 

I tillegg har følgende deltatt i styremøtene:

Representant for HamKam Fotball:               Rune Strand
Representant for HamKam Yngres:               Anders Hoel, Anders Engerud
Representant for Bordtennisgruppa:             Øivind Eriksen
Representant for HamKams venner:             Odd Steinar Pedersen
Representant til Hamar Idrettsråd:               Georg Larsen

 

Samtlige møter i styremøtene.
 

Medlemmer

Oversikt over medlemmer pr. lag/gruppe pr. 31.12.2019.

Lag/gruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

HamKam Yngres avd.

      304

       33

Bordtennisgruppa

        23

         2

HamKams venner

      102

       51

HamKam Fotball

      325

         4

Sum

      754

       90

Til sammen 844 medlemmer. For medlemmer aldersfordelt, se oversiktene nedenfor.

    1.  Møter

Hovedlaget har gjennomført 9 styremøter (etter årsmøtet den 25.03.2019), samt en rekke arbeidsmøter pr. telefon eller mail.

    1.  Nytt klubbhus

I forbindelse med byggingen av nytt klubbhus har klubben vedtatt (den 13.05.2019) å etablere HamKamhuset DA. «Selskapets formål er å oppføre, eie og drifte klubblokaler for Hamarkameratene og lag som er tilsluttet Hamarkameratene. HamKamhuset DA er uten eget økonomisk formål.» HamKamhuset DA skal være en styringsgruppe for byggearbeidet med nytt klubbhus, deriblant kvalitetssikre gruppenes behov for areal i det nye klubbhuset. HamKamhuset DA skal ha et styre bestående av en representant fra hovedlaget, en representant fra HamKam Fotball Yngres avdeling og to representanter fra HamKam Fotball. Tore H Johnstad er styreleder og oppnevnt som representant fra hovedlaget, mens Anders Hoel er representant for HamKam Fotball yngres avdeling. John Anders Rise og Rune Strand representerer HamKam Fotball i styret.

 

Byggekomiteen har fortsatt arbeidet med å forberede byggingen av nytt klubbhus. Per Gustavsen ble innlemmet i byggekomiteen fra og med den 13.05.2019. Hans Erik Stadshaug ba om avløsning fra klubbhuskomiteen og ble erstattet av Arne Joar Haugen fra og med 01.01.2020. Anders Hoel har også bedt om avløsning og ble fristilt fra byggekomiteen fra og med den 14.01.2020. Byggekomiteen består deretter av Per Gustavsen (leder), Bjørn Øien og Arne Joar Haugen.

 

I løpet av året har det vært behov for å avklare en del ting med Tema Eiendom AS (bruk av trapperommet i næringsbygget), Hamar kommune (bl.a. reguleringsmessige forhold og tomtespørsmålet). Skjøtet på tomten foreligger og klubben er nå eier av tomta som er verdsatt til 1,5 millioner kroner. Tegninger for det nye klubbhuset er ferdige med en utforming som tilfredsstiller krav fra Hamar Kommune. Rammesøknad er sendt til Hamar kommune og man har klargjortfor å innhente anbud fra potensielle entreprenører. Framdriften i av byggeprosjektet har tidvis vært opplevd som vanskelig over lang tid. På et tidspunkt stoppet prosessen opp, men med hjelp av lederens møtevirksomhet med kommunen kom prosessen i gang igjen.

 

Det ble i 2019 satt opp følgende milepæler for det videre arbeidet i klubbhus saken:

Tilbudsbefaring med oppmøte på eiendommen fant sted den 16.01.2020, kl. 10.00. Siste frist for spørsmål i forbindelse anbudet ble satt til 20.01.2020. Anbudsfrist ble 15.02.2020, forhandlinger med mulig entreprenør: 17.02.2020. Innstilling for valg av entreprenør: 24.02.2020. (I skrivende stund forventes byggeprosjektet kontrahert og finansiert med lån og egenkapital innen 01.04.2020. Byggeperiode er forventet å bli fra 1. mai 2020 med ferdig-stillelse 1. februar 2021.)

 

Hamkamhuset DA er ansvarlig for inngåelse av kontrakten med entreprenøren, låneavtaler og andre formelle saker i forbindelse med byggingen av nytt klubbhus.

 

I forbindelse med planleggingen av nytt klubbhus ble det satt i gang tiltak for å finansiere det nye bygget. Det ble nedsatt en egen «crowd funding» komitee bestående av Per Gustavsen, Mattis Røhne, Børre Skarstein, John Anders Rise og Mehran Amundsen-Ansari. Anders Engerud er også inkludert i møtene.

Det ble også initiert et spleisopplegg hvor vanlige medlemmer kunne gi et frivillig beløp til det nye klubbhuset.

Det ble nedsatt et interim husstyre som fikk i oppdrag å planlegge bruken av det nye klubbhuset. Mandatet var å kartlegge hva slags aktiviteter som skal inn i det nye klubbhuset.  Hva er betalbare aktiviteter og hva er ikke betalbare aktiviteter er spørsmål som husstyret fikk i oppdrag å utrede. Følgende personer ble oppnevnt av hovedstyret til interim husstyre:

 

Knut Martinsen
Ingunn Jensen
Finn Arnesen
Magne Storbekk
Per Gustavsen (leder)

I tillegg vil en representant fra Yngres avd. og HamKam Fotball delta i møtene. Husstyret har påbegynt arbeidet sitt.

Søknader, innspill og representasjon

Klubben søkte (søknadsfrist den 14.04.2019) og fått innvilget kulturmidler fra Hamar kommune.

Det ble også søkt om LAM midler (søknadsfrist den 25.05.2019). Kr 145 410,- ble innvilget og overført til Hamarkameratenes konto.

Søknad om momskompensasjon ble sendt og tilbakebetalt moms ble mottatt ved juletider. Beløpet ble fordelt slik: Bordtennisgruppa: kr. 924,-; Yngres avdeling: kr. 656 594,-.

Hamarkameratene har i løpet av driftsåret gitt innspill til Hamar kommunes temaplan for 2019-2025 – kultur. Kommunens plan ble ferdig i 2019.

Georg Larsen har også i år vært klubbens representant i Hamar idrettsråd. Per Gustavsen og Terje Sund representerte Hamarkameratene på årsmøtet til Hamar idrettsråd.

Det ble i løpet av driftsåret etablert en egen nettside for Hamarkameratene (hovedlaget) under www.hamkam.no . Der legges relevant informasjon for medlemmene.

  1. HamKam Fotball Yngres avdeling

Styret har bestått av følgende personer:

 

Leder:                         Anders Hoel
Nestleder:                   Erik Jendal
Styremedlem:             Elisabeth Nordbye
Styremedlem:             Einar Søberg

 

Det er i perioden avholdt sju styremøter. Yngres avdelings leder og daglig leder har deltatt på hovedlagets styremøter. Yngres avdeling har åtte ansatte i ulike stillingsbrøker.

Medlemmer pr. 31.12.2019:

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

     3

   0 

6-12 år

   95 

 17 

13-19 år

 125

   2 

20-25 år

   10

   1 

26 år +

   71

 13 

Totalt

 304

 33

 

 

 

Til sammen 337 medlemmer

 

Yngres avdeling/HamKam Fotball har oppnådd en stjerne i Norsk Toppfotballs akademiopplegg. Dette har vært et fellesprosjekt mellom HamKam Fotball og Yngres avd. Klubben arbeider nå målrettet videre for å oppnå enda en stjerne. En stjerne vil bety mellom kr. 200 000,- og kr. 280 000,- i ekstrainntekter.

Yngres avdeling har hatt 23 lag påmeldt i seriespill i 2019. HamKam spillere har deltatt sammen med kretsens beste 12-, 13-, 14-, og 15-åringer i en nasjonal serie arrangert av Norsk Toppfotball, hvor 14-åringene gikk helt til topps.

Yngres avdeling har arrangert fire talentcuper, ett Norsk Toppfotball tiltak, i tillegg til Briskeby turneringen som i 2019 omfattet over 260 lag. Nærmere 170 barn har deltatt på barnefotballskoler, mens elitefotballskolen samlet over 100 lokale talenter. Det har også vært arrangert ti keepersamlinger på vinteren. Yngres avdeling arrangerer også en skolefritidsordning.

Yngres avdeling har samarbeidsavtaler med 12 klubber i Innlandet, i tillegg til avtale med Wang Hamar.

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr. 385 259,-, noe som tilskrives inntektssvikt på arrangementer.

Arbeidsmiljøet i Yngres avdeling anses for å være meget godt. Sykefraværet i 2019 har vært under 1%.

3 HamKam Bordtennisgruppa

Styret har bestått av følgende:

 

Leder:                         Øivind Eriksen
Styremedlem:             Knut Arne Smestad
Styremedlem:             Tor Skallerud
Styremedlem:             Geirr Lystrup
Styremedlem:             Anton Hoel

Bordtennisgruppa har gjennomført fire styremøter og ett medlemsmøte i løpet av 2019. Leder har representert bordtennisgruppa i hovedlagets styremøter. Han har også internasjonale og nasjonale verv.

Medlemmer:

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

 0

 0 

6-12 år

 0

 0

13-19 år

 0

 0

20-25 år

 5

 0

26 år +

 18

 2

Totalt

 23

 2

 

 

 

Til sammen 25 medlemmer.

 

Treningene har gjennom hele 2019 foregått i Telenors lokaler i Grønnegata. Det har vært tre faste treningskvelder, men bordene har vært disponible for medlemmene hele uka. På grunn av nye eiere av lokalene er det mye som tyder på at bordtennisgruppa må på leting etter nye lokaler i 2020.

Medlemmene deltar i seriespill NBTF og Bordtennisregion øst, med ett lag i henholdsvis 3. og 4. divisjon. I tillegg har flere spillere deltatt i turneringer på regionalt og nasjonalt nivå. Resultatene har vært på det jevne, uten at noen har utmerket seg med sterke resultater.

Regnskapet for 2019 viste et overskudd på kr. 2 299,75. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 var på kr. 45 813,36.

4 HamKams venner

Styret har i 2019 bestått av følgende personer:

 

Leder:                         Odd Steinar Pedersen
Nestleder:                   Tore Henning Johnstad
Kasserer:                     Per Gustavsen
Sekretær:                    Hein Ekeberg
Styremedlem:             Mattis Røhne
Varamedlem:             Per Pettersen
Revisor:                       Georg Larsen

Fest/turkomite:           Mona Kokslien
                                   Tore Antonsen

Valgkomite:                Terje Sund
                                      Finn Arnesen

Leder har deltatt på hovedlagets styremøter.

Medlemmer:

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

 

 

6-12 år

 

 

13-19 år

 

 

20-25 år

 

 

26 år +

 102

 51

Totalt

 102

 51

 

 

 

Til sammen 153 medlemmer, en økning på 5 medlemmer fra forrige år.

HamKams venner har avholdt 5 styremøter og 7 medlemsmøter i perioden. Fremmøte på medlemsmøtene har variert fra 49 til 67 personer. Det har vært ulike foredrag på medlemsmøtene.

 

Overskuddet for siste driftsår ble kr. 13 258,-, og samlede bankinnskudd pr. 31.12.2019 utgjorde kr. 44 041,45.

5 HamKam Fotball

Styret i Hamkam Fotball har bestått av:

 

Leder:                         Truls Nordby Johansen
Nestleder:                   Rune Strand
Styremedlem:             Audun Mathisen
Styremedlem:             Marianne Bøe
Varamedlem:             Truls Haakonsen

Styret har gjennomført i alt 6 styremøter, i tillegg til en rekke arbeidsmøter i diverse utvalg gjennom året. Nestleder har deltatt på styremøtene i hovedlaget. Administrasjonen har bestått av fire ansatte i 100% stillinger og en ansatt i 50% stilling.

Medlemmer pr. 31.12.2019:

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

 0

6-12 år

 0

13-19 år

 25

20-25 år

 12

26 år +

276

4

Ingen alder

12

0

Totalt

325

4

Tilsammen 329 medlemmer

 

Hamkam Fotballs A-lag var med i kampen om en kvalifiseringsplass, men endte til slutt på 10. plass i serien, i en tett og jevn OBOS-liga. I NM ble Grorud for sterke i 2. runde er de vant etter ekstraomganger.

Fire spillere har representert Norge i aldersbestemte landskamper i 2019.

Klubben har i løpet av 2019 arrangert både landsturneringer for Gatelag og G-17 landskamper med stor suksess.

Regnskapet for 2019 viste et overskudd på kr. 195 411,-.

Sammen med Hamarkameratene Yngres avdeling har Hamkam Fotball oppnådd en stjerne i Norsk Toppfotballs Akademiklassifisering.

Arbeidsmiljøet i klubben anses som godt. Sykefraværet i administrasjonen har vært på ca 2%.

6 Styrets vurderinger av driftsåret 2019

Det siste driftsåret har vært preget av relativt høy aktivitet i alle grupper/lag. Det jobbes godt på alle plan. De sportslige resultatene har vært bra, selv om styret lengter etter et opprykk til eliteserien for Hamkam Fotball. Hamkam Fotball var også ett av lagene i OBOS-ligaen som i størst grad benyttet seg av unge spillere, noe som underbygger klubbens strategi om å satse på og videreutvikle unge, talentfulle spillere. 

Styret syns det er meget gledelig at Yngres avdeling og Hamkam Fotball sammen har klart å oppnå en stjerne i Norsk Toppfotballs Akademiklassifisering. Dette er en anerkjennelse for målrettet arbeid over noe tid, og styret priser arbeidet som gjøres for å oppnå ytterligere en stjerne.

Driftsåret 2019 har vært preget av arbeidet med å skaffe klubben et nytt klubbhus. Det har vært jobbet målrettet med saken gjennom hele året og prosjektet synes endelig å være klart for realisering. Flere komiteer har vært i aktivitet for å bistå Hamkamhuset DA (byggherre) med fullføring av prosjektet: byggekomite, hussstyre, og crowd funding komite. Det har vært mange skjær i sjøen, men optimismen er stor med hensyn til byggestart våren 2020.

Vi ønsker større interesse for laget både innenfor egne rekker, og rundt oss i samfunnet for øvrig. Både sportslig framgang for fotballen i topp og bredde og et nytt klubbhus er viktige elementer i å skape større engasjement og opplevd tilhørighet til HamKam. Større åpenhet og evne til å inkludere alle som søker mot klubben er en utfordring som vi må ta på alvor.

Lagene/gruppenes økonomi er god. Med ett unntak var det positive tall hele veien. Selv om Yngres avdeling gikk med et underskudd i 2019, har avdelingen en egenkapital på over 1 million kroner ved årets slutt.

Styret takker de ulike gruppene/lagene for vel utført arbeid i 2019.

 

Hamar, den 15.03.2020

For Hamarkameratenes styre:

 

 

 

Tore Henning Johnstad                      Per Gustavsen                         Børre Skarstein         

Leder                                                  Nestleder                                Kasserer                    

 

 

 

 

Terje Sund                                          Morten Berntsen

Sekretær                                            Styremedlem

Annonse fra Obos-ligaen: