Vilkår og betingelser

Versjon: 1.0 - 03.12.2016

Annonse:

Se også informasjon om ”Retningslinjer om personvern”.

Vilkår og betingelser for bruk av våre digitale tjenester/plattformer og nettverket @fotball fra NTF.

1. Om oss og våre digitale tjenester

1.1 Hvem er NTF?

NTF er interesseorganisasjonen til alle klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen, med foretaksnummer ‪971497343, og har vår kontoradresse på Ullevaal Stadion, Sognsveien 75, Inngang F - 5.etg.
Gjennom vår felles medieplattform vil også en del klubber som har rykket ned fortsatt ha tilgang til å benytte våre løsninger.
De digitale tjenestene er drevet av Norsk Toppfotball ("NTF","Vi", "Oss") på vegne av klubben(«Klubben»).

1.2 Hva tilbyr vi?

NTF tilbyr en rekke digitale tjenester for ligaen og klubbene på og utenfor arenaen, noen knyttet til kamp/event og arenaene og noen som lever hele året uavhengig av sted. Tjenestene finnes tilgjengelig på en lang rekke digitale kanaler. Det er viktig for oss at du som bruker/interessent har satt deg inn i formålet med vår digitale plattform / tjenester. Dette er grunnlag for en god og varig relasjon mellom deg og oss. I teksten nedenfor skal ”bruker” forstås på samme måte som ”interessent”. Vi vil i teksten nedenfor beskrive interaksjonen med deg som et ”virtuelt digitalt torg” der du møter de andre aktørene i sporten/fotballen.

1.3 Hva er formålet med de digitale tjenestene knyttet til idretten fotball?

Sport generelt og fotball spesielt er historisk sett et fenomen på linje med andre kulturelle aktiviteter, som skaper engasjement og tilhørighet samt gir uttrykk for lidenskap og fellesskap. Formålet med digitale tjenester er derfor å skape muligheter for å høre til, engasjere seg, oppleve, ta del, kjøpe, selge, få og dele opplevelser og informasjon, bli gledet og forarget.

En sportsinteressert (interessent/bruker) finnes i alle aldre, alle sosiale lag, kjønn, rase og religion og ønske og vilje til interaksjonen med sporten vil variere ut fra tid og sted, hvor lenge det er til kamp/event, under kamp/event og etter kamp/event eller ut fra hvor man er i forhold til arenaene.

Vi vet at 40% av befolkningen i Norge på en eller annen måte er engasjert i og opptatt av fotball. Statistisk sett er sportsinteresse og klubbengasjement livsvarig og interessentene/brukerne ser dette å ha en historikk som en kvalitet. Dette ligger til grunn for vår grunnleggende tenking om å oppbevare data, men kun det som er nødvendig for å kunne tilby gode tjenester. Lojalitet ligger implisitt i alt sportsengasjement og vår grunnleggende forståelse er at våre interessenter/brukere ønsker at deres historikk i relasjonen til oss er en ønsket kvalitet og er ønsket av deg som bruker/interessent.

På den andre siden er det en grunnleggende funksjon i våre plattformer at en person kan opprette, endre og stryke seg selv og velge hvilke tjenester og produkter han/hun til enhver tid vil ha.

Formålet med våre digitale tjenester og plattformer å er gi våre interessenter en god opplevelse. Det er grunnleggende funksjonaliteter i vår digitale tjenester at vår brukere/interessenter skal oppleve disse relevante ut fra sted, tid og personlige preferanser om digital relasjon.

Sportens/fotballens digitale plattformer/tjenester er møtepunktet for innholdet, og interessentene; fans/publikum og partnere/sponsorer. Denne digitale plattformen er basis for å oppleve, ta del, dele, selge og kjøpe. Den er kort sagt en sentral del av grunnlaget for å være en del av sporten.

1.4 Hvilke teknologier benyttes for å kunne oppnå formålet?

Sportens/fotballens digitale plattform kan sammenliknes med et virtuelt torg der alle som er en aktør deltar, sees, kan selge, kjøpe og oppleve. Vi vil særlig gjøre deg oppmerksom på at våre tjenester baserer seg på ulike teknologier for at de skal oppleves relevant for deg som bruker og her vil vi særlig trekke fram følgende grunnleggende teknologiske mekanismer:

  • Enheten: Din digitale enhet inneholder unik informasjon som kan leses av aktører som på en eller annen måte vil interagere med denne enheten. Du kan begrense deling av noe av informasjonen ved å aktivt skru av funksjonene, men du står da i fare for at tjenester du ønsker ikke fungerer/blir begrenset. Så lenge en digital enhet er påskrudd så har den en unik ID som vil kunne detekteres og har enheten et SIM-kort vil den også kunne spores. SIM betyr faktisk: Subscriber Identity Module = Abonnent Identitet Modul. Dette betyr at din digitale enhet alltid kan ”sees” og spores som en sender/mottaker av radiosignaler. Systemene på våre arenaer vil også kunne spore din enhet uten at du gjør noe aktivt. 

  • Din identitet: Når du registrerer deg som bruker hos oss vil vi har muligheten til å tilpasse interaksjonen med deg ut fra hva du opplyser, for eksempel ut fra klubb, alder, kjønn etc. Du vil i din profilinnlogging ha oversikt over hvilken informasjon du har gitt oss tilgang til. Det først når du har registrert deg med et aktivt samtykke du vil være en interessent/bruker vi kan kommunisere med.

  • Tid: Vi forutsetter at interaksjonen med deg som interessent vil variere ut fra tid på året, døgnet, før, under og etter event/kamp etc. Fordi vi eier arrangementene vil vi selvfølgelig vite når de er og hvilke hendelser som finner sted vil vi kunne interagere med deg om dette ut fra hva du har ønsket under foregående kulepunkt.

  • Din nettaktivitet automatiseres/forenkles ved hjelp av blant annet informasjons-kapsler (cookies). NTF og/eller Klubben vil kunne samle inn informasjon om din datamaskin, herunder eventuell tilgjengelig IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, for systemadministrering som del av revisjonsprosess. I tillegg samler vi inn informasjon om din generelle internettbruk ved å bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan deaktiverer informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at du ikke vil være i stand til å få full utnyttelse av tjenestene dersom du gjør det.

  • Din posisjon: Din digitale enhet inneholder flere teknologiske løsninger for å kunne kommunisere til deg og til omgivelsene hvor du er og hvor du er i forhold til noe annet. Dette er teknologier som for eksempel GPS (Global Positioning System), wifi, blåtann og digital nettvarde-peiling. Disse teknologiene utnyttes til å interagere med enheten på ulike vis. I sport vil dette kunne anvendes til guiding, aksesskontroll, karttjenester, sikkerhetskommunikasjon, lokasjonsstyrte tjenester og produkter, etc. 

Vi benytter ikke disse tjenestene med mindre du aktiverer disse selv.

1.5 Hva er viktig å forstå om formålet med den digitale interaksjonen?

Det er viktig at man som bruker/interessent på vårt virtuelle digitale torg er klar over at teknologiene som nevnes ovenfor benyttes. De legger grunnlaget for at vi kan bygge og utvikle tjenester som du og andre aktører på vårt digitale torg vil ha.

Det er en vesentlig egenskap ved alle enheter som er knyttet til et digitalt nettverk som du skal være særskilt oppmerksom på; til forskjell fra et radioapparat eller tradisjonelt TV apparat er all kommunikasjon toveis. Dette betyr at ved all type bruk av enheten svarer du på henvendelser og sender ut signaler om deg selv og din atferd, posisjon etc. 

Det er viktig at du også forstår at for kunne tilby deg relevante digitale tjenester vil vi også måtte hente informasjonen som beskrives ovenfor. Som bruker skal man være særskilt oppmerksom på at kombinasjonen av dataopplysninger samlet sett gir enda mer detaljert informasjon om deg og din atferd. Og det det setter større krav til vår bevissthet om bruk av dataene.

Som bruker/interessent på vårt digitale torg aksepterer du at din valgte klubb, arenaen du gjester og ligaen har mulighet for å interagere med deg. Denne interaksjonen innebærer også at din klubb, arenaen du gjester og ligaen vil også ha rett til kommunisere med deg om og på vegne av sine partnere.

Interaksjonen / kommunikasjonen vil gjøres med den til en hver tid best egnede teknologi/metode. Vær oppmerksom på at all digital kommunikasjon innhenter og sporer opplysninger om deg og din atferd.

Fordi du er interessert i en sport/fotball regner vi med at du er innforstått med att sportens/fotballens partnere er en viktig del av markedsplassen, med andre ord vårt digitale, virtuelle torg. Akkurat som du vil bli eksponert for speakermeldinger, reklameskilt, storskjermbudskap m.m. på stadion med budskap om klubbens/ligaens partnere vil disse også formidles i vår digitale plattform. Dette er en viktig forutsetning for sportens/fotballens eksistens og for din og andre aktørers relasjon / interaksjon med oss. Merk deg, ref. beskrivelse ovenfor, at denne digitale interaksjonen per definisjon alltid er toveis.

Hvordan vi behandler innsamlede data vil du se nedenfor.

Kundereise

Her ser du et eksempel på hva vi tenker om interaksjon med deg som interessent/bruker:

kundereise.jpg
Et eksempel på en kundereise med utgangspunkt i kundetypen "Kampkonsumenten"

2. Vilkår for bruk

2.1

I samarbeid med Norsk Toppfotball leverer Klubben tjenestene inkludert Innholdet og videospilleren, og alle andre spesialiteter, hjelpemidler, applikasjoner, materialer eller andre tjenester refereres til ved fellesbetegnelsen «Tjenestene».

2.2

Vennligst les disse vilkårene for bruk av Tjenestene ("Vilkårene") før du bruker eller abonnerer på Tjenestene. Du må akseptere disse Vilkårene, som inkluderer Retningslinjer for personvern, nedenfor, for å bruke tjenestene og bekrefter da at du godtar å rette deg etter dem.

2.3

Noen av tjenestene kan kreve at du registrerer deg, abonnerer og betaler abonnement eller andre avgifter. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for Tjenestene, slik at du kan velge å ikke kjøpe eller abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller abonnement i disse Vilkårene, herunder inklusive i pkt. klausul 3, 4 og 5, gjelder kun abonnementstjenester.

2.4

Klubben, og NTF på dens vegne, forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på vår digitale plattform. Innloggede og registrerte brukere vil varsles om den reviderte versjonen. Den reviderte versjonen vil tre i kraft når du har akseptert denne. Du må akseptere den reviderte versjonen for å kunne fortsette å bruke Tjenestene. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk.

3. Bestillinger

3.1

Ved å krysse av boksen og godta Vilkårene på abonnements-registeringssider, inngår du en rettslig bindende kontrakt med NTF på vegne av Klubben om å kjøpe Tjenester. Kontrakten er betinget av at betaling godkjennes av din kortutsteder og er til enhver tid underlagt disse Vilkår.

4. Pris og betaling

4.1

Alle våre priser er inklusive merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende. Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de Tjenestene du bestiller være de prisene som er fastsatt på dette Digitale plattform på det tidspunkt du legger inn din bestilling.

4.2

Betaling for Tjenestene må foretas med selvvalgt betalingsløsning som du finner som del av tjenestene. Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder.

4.3

Vi forbeholder oss retten til å nekte betaling med kredittkort/betalingskort etter vårt eget rimelige skjønn. Vi vil behandle din betaling på en sikker måte.

5. Varighet og opphør

5.1

Du kan si opp ditt abonnement på Tjenestene ved å logge deg inn og gå til siden Min konto og klikke på tasten "Si opp abonnement" eller sende en e-post til brukerservice på følgende e-postadresse: [email protected]. Oppsigelsen må foretas minst 10 virkedager før utgangen av den måneden eller det året (avhengig av om du betaler månedlig eller på årsbasis) som du har betalt for.

5.2

Du kan si opp din «Gratis Prøveperiode» (hvor ingen betaling er foretatt og du er i stand til å få tilgang til abonnementsproduktene) når som helst før utgangen av den aktuelle Gratis Prøveperiode, og ditt kredittkort/betalingskort vil ikke bli belastet. Den nøyaktige lengde på den Gratis Prøveperiode vil bli oppgitt på kjøpstidspunktet. Vi vil imidlertid ikke foreta tilbakebetaling dersom du ber om oppsigelse eller refusjon etter at din Gratis Prøveperiode har opphørt og/eller ditt kredittkort/betalingskort er blitt belastet for den aktuelle måned, år eller periode.

5.3

Vi vil kunne bringe denne avtalen til opphør med umiddelbar virkning og med skriftlig varsel når som helst hvis du gjør deg skyldig i et vesentlig brudd på denne avtalen (ethvert brudd på pkt. 2 eller 7 vil anses som et vesentlig avtalebrudd), eller hvis du ikke oppfyller ett eller flere av de tekniske kravene til bruk av tjenestene.

5.4

I tillegg vil vi kunne bringe denne avtalen til opphør med én kalendermåneds varsel. Dersom vi sier opp avtalen på andre vilkår enn som følge av ditt kontraktsbrudd eller manglende teknisk overholdelse, vil du motta en tilbakebetaling av det beløp du har forhåndsbetalt for Tjenestene med fradrag for et forholdsmessig beløp for det antall dager du har hatt tilgang til Tjenestene.

6. Tekniske krav

6.1

Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene.

6.2

I det tilfelle at vi med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav, forbeholder vi oss retten til å nekte å levere Tjenestene til deg. I så fall vil du være berettiget til en tilbakebetaling av eventuelle beløp betalt i henhold til pkt. 4.

6.3

Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».

6.4

I særdeleshet vil billed- og lydkvaliteten på Tjenestene kunne variere, enten dette skyldes overbelastning på Internett eller telefonlinjene eller andre forhold. Tjenestene vil kunne utsettes for avbrudd, forsinkelser og sikkerhetsbrudd, og vil ikke kunne garanteres å være feilfrie.

6.5

Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil Vi utføre Tjenestene med rimelig kvalitet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker ethvert garantiansvar og enhver forpliktelse som ellers måtte være underforstått, i den utstrekning slik fraskrivelse er tillatt etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

7. Teknisk support og kontakt med oss

7.1

Du kan kontakte oss enten du vil diskutere tekniske problemer eller spore ditt abonnement (dersom det er aktuelt), eller for enhver annen grunn, ved å sende e-post til oss som angitt nedenfor. I alle tilfelle, vennligst oppgi din e-post-adresse, produktdetaljer, siste transaksjons-ID, postnummer eller andre data som vi måtte kreve av deg for å bistå deg eller identifisere ditt abonnement (dersom det er aktuelt).

7.2

Hvis du abonnerer på Tjenestene, bør du varsle oss umiddelbart hvis noen av dine kontaktopplysninger endrer seg, ved å logge deg på aktuell Tjeneste og oppdatere de aktuelle kontaktopplysningene på området for Min konto eller ved å sende en e-post til [email protected].

7.3

Ethvert varsel gitt av oss kan avgis gjennom postsending eller e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har notert oss for deg. Svikt i overføring eller postsending skjer for din risiko, og vi vil ikke være ansvarlig for manglende mottakelse av meldinger vi sender til deg.

8. Din bruk av Tjenestene

8.1

Vi er eier eller rettighetsinnehaver av alle immaterielle rettigheter til tjenestene og til det materiale som offentliggjøres ved bruk av den, herunder blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre frembringelser du måtte motta, og ethvert utvalg eller arrangement av slikt materiale og frembringelser er gjenstand for immaterielle rettigheter inklusive opphavsrett for oss og/eller andre. Du godtar at du vil:

(a) bruke tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste av bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke tjenestene. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se tjenestene og at du ikke kan bruke tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller tjenester fra deg eller noen andre;

(b) ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller deler av tjenestene (annet enn på rent midlertidig basis for å gjøre det mulig å se dem) eller omdirigere, videresende eller på annen måte distribuere hele eller deler av Tjenestene til noen person, eller autorisere, sette i stand til eller påvirke noen annen person til å gjøre noe av det ovennevnte;

(c) ikke endre, demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av noen del av tjenestene. Foruten vår rett til å heve avtalen på grunn av dine avtalebrudd, vil vi kunne suspendere tjenestene (eller din tilgang til dem) hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter, eller utgjør brudd på disse Vilkår, eller dersom vi blir anmodet om å gjøre det av et offentlig myndighetsorgan. 

9. Meldingsinnslag og bruk av innhold

9.1

Når du gjør bruk av tjenester som gjør det mulig å laste opp materiale til vår digitale plattform, eller kontakte andre brukere ved hjelp av vår digitale plattform, må du rette deg etter denne bestemmelsen. Du forplikter deg til at ethvert slikt bidrag skal være i samsvar med vårt gjeldende regelverk for slike innslag.

9.2

Vår digitale plattform vil kunne tilby deg muligheter til å overføre meldinger i tilknytning til ulike elementer, inkludert e-post, meldingstavler og chatterom

9.3

Der hvor vi tilbyr mulighet for å legge opp innslag, delta vil vi levere tydelig informasjon til deg om den type av tjeneste som tilbys, om den er endret og hvilken form for endring som er anvendt (herunder om den er teknisk eller gjort av mennesker). Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å føre tilsyn med, overvåke eller endre noe innslag vi leverer på vårt digitale plattform, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for noe som helst tap eller skade som oppstår som følge av bruken av noe innslag fra noen bruker i strid med våre vilkår, enten innslaget er endret eller ikke.

9.4

Du må bruke delingsmulighetene på en ansvarlig måte, og er eneansvarlig for ethvert innhold du legger opp/ overfører. Du må ikke overføre noen melding/legge opp noe innhold som er diskriminerende, krenkende, utgjør eller oppmuntrer til opptreden som vil utgjøre en forbrytelse, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenker lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, gjør inngrep i rettighetene til tredjeparter, inneholder informasjon av forretningsmessig art, inneholder virus, trojansk hest, dataorm, tidsinnstilt bombe, slettingsprogram eller annen lignende skadelig programmeringsrutine, eller som på noen måte påvirker negativt, begrenser eller hemmer noen annen bruker fra å bruke og nyte godt av vår digitale plattform.

9.5

Manglende overholdelse av disse retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre Vilkår for bruk av digitale plattform, som er forutsetningen for din adgang til å bruke vår digitale plattform, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke vår tjenester.

10. Barn og ungdom

10.1

Tjenestene er primært beregnet på brukere over 18 år. Det er imidlertid ingen stengsler for at personer under 18 kan ha tilgang til vår digitale plattform eller registrere seg som brukere. Brukere under 18 bør kun bruke de digitale tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge. Foreldrene eller vergene til noen under 18 som bruker tjenestene bør lese grundig gjennom disse Vilkårene.

11. Skadesløsholdelse

11.1

Du forplikter deg til å holde skadesløs NTF og/eller Klubben og eventuelle datterselskaper av NTF og/eller Klubben og våre og Klubbens respektive styremedlemmer, direktører, tillitsmenn, ansatte og agenter, samt deres lisensgivere og leverandører, fra og mot ethvert krav, søksmål, rettssaker eller rettergang, samt for alle eventuelle tap, erstatningsansvar, skade, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som oppstår på grunnlag av:

  • 11.1.1 enhver handling, unnlatelse eller feilaktig fremstilling utført av deg i forbindelse med din bruk av tjenestene
  • 11.1.2 enhver manglende overholdelse fra din side av disse Vilkårene; eller
  • 11.1.3 krav fremmet av tredjeparter på grunnlag av eller tilknyttet din tilgang eller bruk av digitale plattform og/eller tjenestene, inkludert uten begrensning Meldingsinnslagene eller annen informasjon som er gjort tilgjengelig av deg på vår tjenester. 

12. Erstatningsansvar

12.1

Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal det maksimale erstatningsansvar for hver av NTF og Klubben overfor deg for forhold som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til levering av de digitale tjenestene, være begrenset til det beløp som eventuelt er betalt av deg i forbindelse med hensyn til tjenestene ("betalingsbeløp"). Verken NTF eller Klubben skal i noe tilfelle være ansvarlig overfor deg for: (i) noe direkte tap som overstiger betalingsbeløpet; eller (ii) noen forvanskning av data eller noen indirekte eller påfølgende tap av hvilken som helst art selv om de er blitt underrettet om muligheten for slikt tap eller med rimelighet burde kjenne til muligheten for slikt tap. Ingenting i disse Vilkår skal utelukke eller begrense NTFs og/eller Klubbens erstatningsansvar for død eller personskade på grunnlag av sin uaktsomhet eller sitt bedragerske forhold. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

12.2

Der hvor tjenestene inneholder lenker til andre digitale plattformer og ressurser som leveres av tredjeparter, inkludert annonser på digitale plattform for meldingstjenester levert av en tredjepart, har vi ingen kontroll over innholdet av slike digitale plattformer, ressurser eller tjenester. Enhver bruk av slike tredjeparters digitale plattformer, ressurser eller tjenester vil reguleres av den aktuelle tredjepartens vilkår og retningslinjer for personvern, og vi påtar oss ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunnlag av bruken av dem.

12.3

Kommentarer og annet materiale som legges ut på tjenestene er ikke ment å skulle utgjøre råd som man kan basere seg på. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar som oppstår som følge av at noen som bruker tjenestene eller andre som er blitt informert om tjenestenes innhold, baserer seg på slikt materiale.

13. Konkurranser

13.1

Fra tid til annen vil vi (eller utvalgte tredjeparter) kunne inkludere avstemninger, konkurranser, reklamekamp eller andre tilbud i tjenestene. Hvert slikt tilbud skal være underlagt sine egne uttrykkelige vilkår.

14. Force Majeure

14.1

Verken NTF eller Klubben har noe ansvar overfor deg for forsinkelse eller manglende levering av Tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår som følge av forhold som er utenfor NTFs eller Klubbens rimelige kontroll, herunder blant annet svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, tredjeparts handling (herunder tjenestenektingsangrep og overforbruk eller misbruk av Tjenestene), telefon- eller andre tilkoblingsproblemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, brann, harde værforhold, oversvømmelser, naturkatastrofer, handlinger eller vedtak av reguleringsmyndighet, regjering eller overnasjonal myndighet, krig, opprør, streik, lockout, arbeidskonflikter og kansellering eller utsettelse.

15. Avkall

15.1

Ingen eventuelle avkall på rettigheter enten fra NTF eller Klubbens side skal tolkes som et avkall på noen andre rettigheter eller botemidler, eller som noe avkall på rettigheter ved eventuelle etterfølgende brudd på noen bestemmelse i disse Vilkår.

16. Tredjepartsrettigheter

16.1

Punktene 12, 13, 15 og 16 i denne avtalen gir Klubben rettigheter som vil kunne håndheves av Klubben,

16.2

Med unntak for det som bestemmes i pkt. 16.1, har personer som ikke er parter i denne avtalen ingen rett til å håndheve noen av dens bestemmelser. Dette berører ikke eventuelle rettigheter tredjeparter måtte ha i henhold til loven eller basert på andre rettsgrunnlag.

17. Gjeldende lov

17.1

Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

 

Annonse fra Eliteserien: