Lov for Hamarkameratene

LOV FOR HAMARKAMERATENE
Stiftet 10. august 1918


Sist endret på årsmøte den 02.06.2020
Oppdatert Lov trer i kraft fra samme dato.


I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Bordtennisforbund.
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Innlandet Idrettskrets og er tilsluttet Hamar
Idrettsråd.
(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.


§2 B
1) Hamarkameratene allianseidrettslag inngår i en idrettsallianse med følgende idrettslag:
HamKam Fotball. Allianseidrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF.
2) Idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å benytte samme navn og logo som allianselaget,
i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets
lov og vedtak. Medlemmer idrettslagene i alliansen plikter å inneha medlemskap også i
allianseidrettslaget. (Årsmøte i allianselaget kan vedta at disse medlemmene fritas for
kontingent til allianselaget).
3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke av idrettsstyret.
4) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av
allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag krever 2/3 flertall på berørte
årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten
oppløsning av idrettsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag
i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av alliansen.

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til andre idrettslag og
organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes,
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk
og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode
på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for
saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet
samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE
§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer
mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.


§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av
idrettslagenes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
idrettslaget.
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.]


§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.


§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker.
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i idrettslaget
eller overordnet organisasjonsledd. En arbeidstaker i lag eller grupper i alliansen er ikke
valgbar til verv i øvrige lag/grupper i alliansen. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse,
plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse i stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.
(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er)til idrettslagets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt/oppnevnt.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevning av gangen.


§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede
til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.


§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til
stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.


§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.


III. ØKONOMI
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas
av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor
og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til
dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret
og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i
regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og
idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
fellesskap.
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.


§ 12 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres
særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.


§ 13 Utlån og garanti
Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.


§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer og andre med møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.


§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.


§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder ev. gruppeårsmeldinger.
9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Leder som velges separat for ett år, nestleder velges separat for 2 år.
b) Sekretær, kasserer ett styremedlem, og to varamedlemmer for 2 år.
c) Øvrige valg etter gjeldende organisasjonsplan.
d) To revisorer velges for 2 år.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd laget har representasjonsrett eller
gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem velges for 2 år.
g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme,
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke
avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 18 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist
etter:
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.


§ 20 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt
en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom
årsmøtet ikke har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer
forlanger det.


§ 21 Kontrollutvalg
Allianselaget Hamarkameratene har ikke kontrollutvalg.


§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende
ikke er aktuell for vervet.


§ 23 Grupper
(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning,
treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt
gitt av årsmøtet.
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.


V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan,
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med
NIFs regelverk.
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger
av NIFs regelverk eller lovnorm.


§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av
saken.

Annonse fra Obos-ligaen: