Allianseidrettslaget (hovedlaget)

Annonse:

ALLIANSEIDRETTSLAGET (Hovedlaget)


Hovedlaget er daglig uttrykk for overbygningen i allianseidrettslaget Hamarkameratene. Hovedlaget består av Bordtennisgruppen og HamKams Venner. Hamarkameratene Fotball Yngres og Hamarkameratene Fotball Elite er selvstendige idrettslag, men er like fullt en del av det vi forstår som Hamarkameratene. Vi har altså selvstendige idrettslag og grupper i vårt allianseidrettslag.


Hamarkameratene ledes av et styre på fem medlemmer, men inkluderer representanter fra alle grupper/lag i sine møter når det er naturlig. Det samme gjelder lagets representant i Hamar Idrettsråd. I tillegg møter de valgte varamedlemmene til styret i møtene. Styret har ordinært møte hver måned unntatt i ferietiden. Mellom styremøtene kan Arbeidsutvalget behandle hastesaker eller saksbehandling finner sted på mail.


Byggingen av nytt klubbhus har vært en viktig sak, og etter at dette nå er ferdigstilt og tatt i bruk, gjenstår opparbeidelse av uteområder og etablering av terrasse inn mot banen. Fordi anleggsutviklingen på Briskeby er i bevegelse, er sluttarbeidene forsinket også mht klubbhusets uteområdet. Det er nå viktig at det nye HamKamhuset blir det samlingsstedet for unge og gamle vi har strebet etter.


Laget har et stort materiale om HamKams historie å organisere og til dels digitalisere. Dette er et krevende arbeid som vil kreve ressurser. Det samme gjelder ytterligere profesjonalisering av organisasjon og rutiner.


Hovedstyret arbeider også for å bidra til å tilrettelegge for en mer åpen og tilgjengelig organisasjon hvor integrering av alle som er glade i HamKam, uavhengig av bakgrunn og tidligere tilhørighet er viktig. Laget organiserer i dag medlemmer og aktive fra mer enn 30 land samtidig som miljøet rundt Gatelaget gir et tilbud og et værested for de som sliter med rus og andre utfordringer i hverdagen.


Foruten den uformelle 11-kaffen mandager og fredager samler HamKams Venner våre eldre medlemmer til hyggelig prat og samvær med gode foredragsholdere et flertall ganger gjennom året. Her ser vi gjerne nye deltagere, eldre som yngre.
I år opplever vi igjen Eliteseriespill på Briskeby. Vi gleder oss og ønsker fortsatt framgang for våre gutter.


Hovedstyret ønsker tilbakemelding, kommentarer og innspill fra medlemmer og andre interesserte. Nedenfor vises en oversikt over det sittende styret, slik det ble valgt på årsmøtet i mars 2022. Vi setter pris på om det tas kontakt.


Allianseidrettslagets styre i 2022

Leder: Per Gustavsen [email protected]
Nestleder: Terje Sæther [email protected]
Kasserer: Børre Skarstein [email protected]
Sekretær: Sven Arne Nielsen [email protected]
Styremedlem:Tore Antonsen [email protected]
Varamedlem: Terje Sund [email protected]
Varamedlem: Terje Løberg [email protected]

Grupper:
Bordtennisgruppa: Øivind Eriksen [email protected]
HamKams Venner: Odd Steinar Pedersen [email protected]

Kontrollkomite:
Bjørn Erik Hjorth [email protected]
Stein Kollshaugen [email protected]
Terje Kojedal [email protected] (vara)


Representant til Hamar Idrettsråd Georg Larsen [email protected]

        Hamarkameratene Allianseidrettslag

(Hovedlaget)

Org.nr. 984050364

 

Årsberetning til årsmøtet i 2022

(for driftsåret 2021)

ØVRIGE BESTEMMELSER

(Sist endret den 24.03.2022)

Disse bestemmelsene tilhører lovene.

Bestemmelsene kan endres uten 2/3 flertall på lagets årsmøte og trenger ikke godkjenning av Hedmark Idrettskrets og/eller Idrettsstyret.

Styrets arbeid:

Lederen har den daglige ledelsen av laget.

Han skal lede styrets møter og forhandlinger og anvise utbetalinger, hvis ikke annet er bestemt.

Nestlederen er hovedsakelig stedfortreder og skal fungere som leder i dennes fravær.

Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap, budsjett og medlemsfortegnelse i samsvar med disse.

Styret bestemmer hvorledes lagets midler skal plasseres.

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

Han skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse.

Han må sammen med kassereren sende inn oppgaver over lagets medlemstall til den dato overordnet idrettsmyndighet forlanger og på den måte disse forlanger.

Han kan/bør forestå lagets arkiveringsrutiner.

Gruppestyrenes oppgaver:

Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.

Det skal informere lagsstyret om stevner, men selv stå for det tekniske arrangementet.

I mindre idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig.

Gruppestyret skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere overtredelser til lagsstyret.

Gruppestyret fremlegger for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltagelse og plassering i stevner, etc.

Beretningen og et grupperegnskap sendes lagsstyret senest fjorten -14- dager før lagets årsmøte.

Gruppenes virksomhet skal følge kalenderåret og gruppeårsmøtet skal avholdes før lagets årsmøte.

Idrettslag som Hamarkameratene organiserer:

Allianseidrettslaget Hamarkameratene organiserer idrettslaget Hamkam Fotball.

Sistnevnte har sine egne lover.

Hamkam Fotball er likevel forpliktet til å følge Hamarkameratenes lover og bestemmelser.

Administrativ arbeidsordning:

Lagsstyret, som leder allianseidrettslaget mellom årsmøtene, må til enhver tid påse at det administrative arbeid i Hamkam Fotball og lagets grupper, fungerer godt.

Sportslig og administrativt arbeider til daglig lag og grupper selvstendig og innenfor rammene av våre lover og bestemmelser.

Hamkam Fotball og gruppene skal føre egne protokoller over sine møter.

Senest to uker etter årsmøtet i Hovedlaget/Hamkam Fotball/gruppene, bør det avgående styret avholde et ‘overleveringsmøte’ med det påtroppende styret.

Alle papirer, protokoller/bøker, tilgangskoder til elektroniske dokumenter og andre aktuelle saker skal overleveres det nye styret.

Likeledes må forpliktelser som ikke er ordnet noteres og overleveres det påtroppende styret.

Saker som skal arkiveres overføres lagsstyret.

Straks etter nyvalg gir lagsstyret underretning til Norges Idrettsforbund via Hedmark Idrettskrets om valgene.

Opplysninger i Brønnøysundregistrene må justeres.

Hamkam Fotball og gruppestyrene underretter særforbundene og særkretsene.

Lagsstyret informeres parallelt.

Lagets postadresse er: HAMARKAMERATENE, Andreas Pedersens gate 26, 2318 Hamar.

All post til laget, Hamkam Fotball og gruppestyrene adresseres til respektives leder.

Andre bestemmelser:

Lagets navn, klubbmerke (logo) og farger kan ikke endres uten etter behandling i lagsstyret og vedtak i lagets årsmøte eller i ekstraordinært årsmøte.

Utradisjonell bruk av lagets navn, klubbmerke (logo) og farger må behandles og godkjennes av lagsstyret.

Regnskapskontrollørene/revisorene har når som helst adgang til å foreta kassakontroll og revidere lags-/gruppekasser.

Det skal da føres egen revisjonsprotokoll.

Laget bør ha en arkiveringsordning som sikrer at eldre saker som f.eks. gamle protokoller, kassabøker, fotografier, diplomer, etc., tas vare på.

Det bør påses at slike saker samles mest mulig på ett sted.

Sentrale offentlige arkiv kan benyttes.

Viktige saker bør oppbevares i bankboks/safe. Leder og sekretær i lagsstyret disponerer nøkkel til disse.

Hamkam Fotball og gruppene plikter å underrette lagsstyret og få godkjenning, før igangsetting av større loddsalg og andre større inntektsbringende tiltak.                                                                   

ÆRESMEDLEMSKAP:

Som høyeste hedersbevisning kan medlemmer som gjennom en årrekke har ytt laget fremragende tjenester på det idrettslige og/eller administrative område, innvoteres som æresmedlem.

For å kunne innstilles til æresmedlemskap må vedkommende:

 • være mangeårig medlem av Hamarkameratene
 • i en årrekke å ha utført et usedvanlig gagnende arbeid for laget gjennom sportslig innsats og/eller administrativt arbeid.
 • på frivillig basis ha påtatt seg flere oppgaver til lagets fordel, - også tilfeller der frivillighetens omfang og/eller resultater overstiger eventuell lønn og godtgjørelse som vedkommende har fått.  
 • ha vist en plettfri vandel innen Hamarkameratene i de år vedkommende har vært medlem.

Æresmedlemskapet er fritatt for alle medlemsavgifter innad i laget.

Vedkommende skal ha lagets adgangstegn til alle lagets arrangementer; samt innbys til lagets jubileumstilstelninger, fester og andre aktuelle sammenkomster.

Innehaverne tildeles et eget klubbmerke og diplom, spesielt for æresmedlemmer, som synlige tegn på æresmedlemskap.

Alle medlemmer i laget kan komme med forslag på kandidater.

Dette skal være skriftlig og begrunnet, og være lagsstyret i hende innen fristen for øvrige forslag til årsmøtet (som annonseres i innkallingen til årsmøtene).

Blir forslaget vedtatt på lagsstyremøtet med 2/3 flertall blir dette å legge frem for årsmøtet.

På lagets årsmøte er alminnelig flertall tilstrekkelig.

Både i lagsstyremøtet og årsmøtet skal det være skriftlig avstemming.                                                                     

HEDERSBEVISNINGER:

Som høyeste hedersbevisning innen Hamkam Fotball og gruppene kan brukes bragdmerke, pokal, klokke, krystall, etc.

En hedersbevisning bør henge høyt; - og kan tildeles for sportslig og/eller administrativ innsats.

Forslag til kandidater kan gis av alle medlemmer over 15 år.

Avgjørelsen tas av aktuelle styre med 2/3 flertall.

Avstemningen bør være skriftlig.

Tildeling av hedersbevisningen bør foregå på aktuelle årsmøte.

Statutter for slike tildelinger settes opp av Hamkam Fotball/gruppene og skal godkjennes av lagsstyret.

 

Årsmøte, torsdag, den 24.03.2022, kl. 18.00 i HamKamhuset

 

 1. Hamarkameratene Hovedlaget

Allianseidrettslaget består av Hovedlaget, Bordtennisgruppa og HamKams Venner, samt lagene Hamarkameratene Fotball Elite (HFE) og Hamarkameratene Fotball Yngres (HFY). HamKamhuset DA er opprettet for å eie og drive klubbhuset, HamKamhuset.

 

  1. Styret

Styret i Hovedlaget har det siste driftsåret bestått av:

 

Leder:                                     Per Gustavsen

Nestleder:                               Mona Skarpnord

Kasserer:                                 Børre Skarstein

Sekretær:                                Terje Sund

Styremedlem:                         Tore Antonsen

Varamedlem:                         Trond Emilsen

Varamedlem:                         Terje Løberg

 

I tillegg har følgende personer deltatt i ett, noen eller alle styremøtene:

 

Representant for Hamarkameratene Fotball Elite:              Rune Strand

Representant for Hamarkameratene Fotball Yngres:           Anders Hoel, Anders Engerud

Representant for Bordtennisgruppa:                                    Øivind Eriksen

Representant for HamKams Venner:                                    Odd Steinar Pedersen

Representant for Hamar idrettsråd:                                     Georg Larsen

 

Kontrollutvalget har bestått av følgende personer:

Leder:                                     Bjørn Erik Hjorth

Medlem:                                 Stein Kollshaugen

Varamedlem:                         Terje Kojedal             

 

  1. Medlemmer

Allianseidrettslaget hadde pr. 31.12.2021 i alt 936 unike medlemmer (medlemmene telles bare en gang selv om personene er medlem i flere lag og/eller grupper i alliansen). I tabellen nedenfor er antall unike medlemmer fordelt på aldersgrupper og kjønn presentert:

 

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/kvinner

Totalt

0-5 år

11

6

17

6-12 år

159

31

190

13-19 år

182

19

201

20-25 år

20

1

21

26 år +

404

93

497

Uten alder

9

1

10

Totalt

785

151

936

 

  1. Møter og representasjon

Styret har siden det forrige årsmøtet gjennomført i alt 7 styremøter. I tillegg er det blitt gjennomført flere møter pr. mail. På grunn av koronasituasjonen har enkelte saker blitt behandlet pr. telefon mellom arbeidsutvalgets medlemmer.

 

Styret har også hatt ett møte med Hovedlagets kontrollutvalg. I tillegg har styrets leder hatt bilaterale samtaler med kontrollutvalgets leder i løpet av året.

 

Styrets leder og sekretær har representert hovedstyret i byggekomiteen for nytt klubbhus (HamKamhuset) inntil komiteen ble avviklet ved klubbhusets ferdigstillelse og etter endt oppdrag.

 

Georg Larsen har også i 2021 vært klubbens representant i Hamar idrettsråd.

 

Mona Skarpnord har vært styrets representant i styret til HamKamhuset DA. Per Gustavsen og Terje Sund har representert Hamarkameratene på årsmøtet til Hamar idrettsråd den 20.05.2021, og de samme personene har bistått Driftsutvalget til HamKamhuset med vaktlister og oppdateringer av rutinene for huset.

 

  1. Styrets betraktninger om 2021

HFE sitt opprykk til Eliteserien 2022 må sies å være årets prestasjon innenfor alliansen. Hjerteligste gratulasjoner til alle involverte. Alle hamarkamerater ser med optimisme mot fortsettelsen i Eliteserien.

 

Året 2021 har vært et spesielt vanskelig år for driften av laget med hensyn til de utfordringer og restriksjoner Covid 19 har representert. Dette gjelder alle grupper/lag og spesielt har den sportslige virksomheten i laget hatt de største utfordringene. De sosiale møteplassene har også vært sterkt rammet – ikke minst 11-kaffen og kafédriften i HamKamhuset.

 

Allianseidrettslaget har med sine ressurser lagt ned mye arbeid i realiseringen av klubbhuset, økonomisk med bevilgninger og ved anskaffelse av inventar og utstyr, samt igangsettingen av kafédriften i 2 etasje. For mer informasjon om HamKamhuset, se kapitel 6.2.

 

Styret i Allianseidrettslaget (Hovedstyret) takker for alle store og små innsatser i året som har gått. Det er disse bidragene som hver på sin måte bygger laget mot det vi ønsker å være.

 

  1.  Økonomi og regnskap

Allianseidrettslagets regnskap for 2021 er ferdig og godkjent av Kontrollutvalget.  Regnskapet viser et underskudd på kr. 69 614,36. Underskuddet skyldes i blant annet bidrag på kr. 200 000,- til nytt klubbhus. I tillegg har Allianseidrettslaget bistått lagene/gruppene med til sammen kr. 77 006,- (drifts- og kulturtilskudd og LAM midler). Største inntektsposter har vært grasrotandelen fra Norsk Tipping på kr. 146 786,44 og bidrag fra Norges idrettsforbund og Olympiske komite på kr. 130 530,-. Innestående saldo pr. 31.12.2021 er på kr. 461 205,19 (Bankkonto kr. 460 837,69 pluss kontantbeholdning kr. 367,50). For ytterligere detaljer, se regnskapet for 2021.

 

 1. HamKams Bordtennisgruppe

 

  1.  Styret

Styret har bestått av følgende personer:

 

Leder:                         Øivind Eriksen som også har vært kasserer

Styremedlem:             Per-Arne Andersen

Styremedlem:             Knut Arne Smestad

Styremedlem:             Geirr Lystrup

Styremedlem:             Anton Hoel

 

Kontrollkomite:           Jørgen Edvardsen (leder)

 

Valgkomite:                Thor Skallerud (leder)

 

  1.  Medlemmer

Bordtennisgruppa hadde i alt 30 medlemmer pr. 31.12.2021. Medlemmene fordeler seg slik:

 

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

0

0

6-12 år

0

0

13-19 år

0

0

20-25 år

3

0

26 år +

19

3

Uten alder

4

1

Totalt

26

4

 

  1.  Generelt om aktivitetene i HamKams Bordtennisgruppe

Hamkams bordtennisgruppe hadde et nytt utfordrende år i 2021. Koronasituasjonen har også preget aktiviteten i Bordtennisgruppa dette året, og vi har hatt treningstider i gymsalen på Ajer ungdomsskole i deler av 2021. På grunn av koronasituasjonen mistet vi disse treningslokalene i betydelige perioder av året.

Dette er årsaken til at våre planer om å starte bordtennis treninger for yngre er blitt utsatt. Det har derfor stort sett vært treninger for veteranene i 2021, men noen yngre har også deltatt der.

Bordtennisgruppa har deltatt i seriespillet tilhørende Norges Bordtennisforbund, NBTF. I sesongen 2020/21 og sesongen 2021/22 deltok vi med et lag i 3. divisjon. I tillegg deltok Bordtennisgruppa med et lag og fire spillere i NM for veteraner. Laget oppnådde i et NM-gull, i Herrer veteran single 35 år, ved Martin Sjuls, mens laget i Herrer veteran lag 50 år ble nr. 5. På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært arrangert nasjonale og regionale stevner utover NM for veteraner i 2021.

Gruppas leder har representert i Hovedlagets styremøter. Han har i tillegg noen nasjonale og internasjonale bordtennisverv.

Økonomisk ble det et lite underskudd i 2021, med kr. 2.021,10. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var kr. 41.265,97.

 1. Hamarkameratene Fotball Yngres (Org.nr. 989040545)

 

  1. Styret og ansatte

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                         Anders Hoel

Nestleder:                   Erik Jendal

Styremedlem:             Elisabeth Nordbye

Styremedlem:             Tonje Lauritzen

Styremedlem:             Jens-Henrik Lien

Varamedlem:             Anette Pedersen

 

Det er i perioden avholdt seks styremøter. I alt åtte personer er ansatt i større eller mindre stillingsprosenter. Anders Engerud er daglig leder. Styret har konstituert seg selv.

 

  1. Medlemmer

Hamarkameratene Fotball Yngres hadde i alt 466 medlemmer pr. 31.12.2021. De fordeler seg slik:

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

4

0

6-12 år

135

22

13-19 år

174

30

20-25 år

14

0

26 år +

55

32

Uten alder

0

0

Totalt

382

84

  

 

  1. Generelt om aktivitetene i laget

2021 har vært nok et år preget av pandemi og begrensninger i aktiviteten. Strenge nasjonale tiltak i perioder har begrenset aktivitetene. Selv om det har vært mulig å opprettholde treningstilbudet gjennom året, tok det tid før laget fikk starte opp med kamper.

 

Dette kom dog gradvis på plass utover våren og sommeren, først lokalt i mai og siden nasjonalt i august. Briskebyturneringen fikk en alternativ gjennomføring, som en ren barneturnering der 66 lag fra kommunen samlet seg på Briskeby over den første helgen i juni for en sårt etterlengtet turneringsopplevelse. HamKam Talentcup ble avlyst tre av fire helger på grunn av smitteutbrudd, men lot seg gjennomføre for G12 i oktober. Alle klubbens øvrige aktivitetstilbud har gått mer eller mindre som normalt.

 

Til tross for en avkortet sesong, har flere av lagene våre rukket å skape gode sportslige resultater. Laget ble kretsmester på G13, seriemester i J13 2. div avd. 04 og G13 2. div. avd. 04, samt sikret plassen i Interkrets for G16.

 

I løpet av 2021 har klubben også gjort investeringer for å utvikle sine anlegg. I februar flyttet Yngres´ administrasjon inn i nytt klubbhus (HamKamhuset), mens deler av de tidligere kontorene i kjelleren på Briskeby har blitt omgjort til styrkerom, noe som har gitt klubben bedre forutsetninger for å både bygge klubb og styrke den sportslige satsingen.

 

HamKam Yngres HamKam fikk i 2021 et overskudd på kr. 660.442,-.

4  Hamarkameratene Fotball Elite (Org.nr. 942440618 MVA)

 

      4.1 Styret og ansatte

Styret har bestått av følgende personer:

 

Leder:                         Rune Strand

Nestleder:                   Truls Nordby Johansen

Styremedlem:             Tom Zachariassen

Styremedlem:             Bjørn Øien

Styremedlem:              Ronny Pedersen

Styremedlem:             Arne Wiggo Rognås

Varamedlem:             Truls Haakonsen

Varamedlem:             Anikken Solbakken

 

Det er blitt avholdt åtte styremøter, samt arbeidsmøter i flere utvalg i løpet av 2021.

 

Klubben har engasjert 25 årsverk gjennom 2021. En stor andel av spillerne er ansatt i større stillinger, og mye av kjernevirksomheten sport har foregått på dagtid. Klubben aktiviserer i tillegg et stort antall frivillige til sine arrangementer. Bent Svele er daglig leder. Styret har konstituert seg selv.

 

      4.2 Medlemmer

Pr. 31.12.2021 fordelte i alt 381 medlemmer seg slik:

Aldersgruppe

Gutter/menn

Jenter/damer

0-5 år

0

2

6-12 år

1

0

13-19 år

25

0

20-25 år

23

1

26 år +

307

17

Uten alder

5

0

Totalt

361

20

 

4.3. Generelt om aktivitetene i laget

Hamarkameratene Fotball Elite hadde i 2021 en målsetting om å prege OBOS-ligaen på øvre halvdel. Klubben gjennomførte sesongen på en særdeles god måte fra første til siste seriekamp – en sterk prestasjon som gjorde Hamkam til vinner av OBOS-ligaen.

Deltakelse i NM-Cupen ble ikke like suksessrik. Laget gikk ut i tredje runde.

 

Halvor Opsahl fikk sin debut på U-19 og U-20 landslaget. Julian Gonstad, Benjamin Faraas og Torbjørn Kristiansen fikk landskamper for henholdsvis U-15 og U-16 .

 

Hamarkameratene Fotball Elite ønsker å være hele Innlandets lag, og skal bidra med fotballkompetanse og annen aktivitet i regionen. Samarbeidet mellom Hamarkamertene Yngres og Wang Hamar er videreutviklet i 2021. Klubben har skrevet 13 samarbeidsavtaler med lokale fotballklubber, med en ambisjon om å løfte spiller- og trenerutvikling til et høyere nivå gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving.

 

Hamarkameratene Fotball Elite har i 2021 fortsatt arbeidet med samfunnsprosjektene, der Gatelaget fortsatt er et viktig satsingsområde hvor det legges ned mye tid og ressurser. For spillerne på Gatelaget har det også vært et utfordrende år, men laget og spillerne har holdt aktiviteten gående på en imponerende måte.  

 

Arbeidet med å styrke utviklingsarbeidet har vært en prioritert oppgave i 2021. Arbeidet har medført at vi nå har levert dokumentasjon som tilsier at klubben vil gå fra en stjerne i akademiklassifiseringen til tre stjerner. (Akademiklassifiseringen er et verktøy som etablerer klare standarder for arbeidet med toppspillerutvikling i norske toppklubber.) Hamarkameratene Fotball Elite fikk i 2021 et overskudd på kr. 2 663 607,- som har ført til en betydelig økning av egenkapitalen til  kr. 3 009 656,-. Klubben møter Eliteserien 2022 med en vesentlig styrket økonomi.

 1. HamKams Venner (Org.nr. 920721729)

 

  1. Styret

Styret i 2021 har bestått av følgende personer:

Leder:                          Odd Steinar Pedersen

Nestleder:                   Mattis Røhne

Sekretær:                    Hein Sverre Ekeberg

Kasserer:                     Per Egil Bakke

Styremedlem:             Anne Mette Nilsen Hagen

Varamedlem:             Per Kristian Pettersen

Revisor:                       Georg Larsen

Fest/turkomite:           Mona Kokslien

                                    Tore Antonsen

  1. Medlemmer

HamKams Venner hadde 142 medlemmer pr. 31.12.2021. Medlemmene fordeler seg slik:

 

Aldersgrruppe

Gutter/menn

Jenter/Damer

0-5 år

0

0

6-12 år

0

0

13-19 år

0

0

20-25 år

0

0

26 år +

99

42

Uten alder

1

0

Totalt

100

42

 

  1. Generelle aktiviteter i 2020

Koronapandemien har preget aktivitetene også i 2021. Dette har medført at møte aktiviteten i HamKams Venner har vært redusert det siste året. Det ble bare gjennomført fire styremøter og fire medlemsmøter i 2021. Årsmøtet ble gjennomført på et medlemsmøte den 25.08.2021. I alt 53 medlemmer møtte opp på medlemsmøte den 29.09.2021 hvor Kjetil Rekdal kom med sine betraktninger om fotballen i klubben. Det ble også gjennomført medlemsmøter den 27.10.2021 og 24.11.2021. 

 

HamKams Venner hadde i 2021 inntekter på i alt kr. 47 101,-, mens utgiftene beløp seg til kr. 42 988,-, noe som gav et overskudd på kr. 4 113,-.

 1. HamKamhuset DA (Org.nr. 923798498)

 

HamKamhuset DA har ansvaret for oppføring og drift at det nye klubbhuset, HamKamhuset som er plassert på egen tomt i det sør-vestre hjørnet på Briskeby Gressbane i Hamar.

 

  1. Styret

Styret i HamKamhuset DA har bestått av følgende personer:

Leder:                         Anders Hoel – Hamarkameratene Fotball Yngres

Styremedlem:             Rune Strand – Hamarkameratene Fotball Elite

Styremedlem:             John Anders Rise – Hamarkameratene Fotball Elite

Styremedlem:             Mona Skarpnord – Hamarkameratene Allianseidrettslag

 

  1. Nytt klubbhus (HamKamhuset)

Det nye klubbhuset ble ferdigstilt med overlevering fra ECOSØR AS den 01.02.2021, i tråd med framdriftsplanen for bygget. Byggekomiteen overleverte det nye klubbhuset med inventar til styret i HamKamhuset DA den 16. 02.2021. Etter dette har byggekomiteen som har bestått av Per Gustavsen, Bjørn Øien, Arne Haugen og Terje Sund blitt avviklet etter utført oppdrag. Perioden 01.02.2021 – 13.02.2021 ble benyttet til å få innredninger og utstyr på plass i både 1. og 2. etasje.

 

Allianseidrettslaget har i eget arrangement takket byggekomiteen for innsatsen med å bygge

nytt klubbhus til laget. Husets navn er HamKamhuset etter en beslutning av styret i HamKamhuset DA.

 

Byggeregnskapet viser en samlet kostnad (kontrakt med hovedentreprenør samt endringer i prosjektbeskrivelsen underveis) på ca. 15 mill kroner ex mva, inkludert tomt og andre eksterne kostnader. Av dette er ca. 5 mill kroner egenkapital fra tilskudd, gaver (inkludert gratis tomt) og sponsorinntekter fra private og næringsdrivende. I tillegg forventes utbetaling av spillemidler med 1,5 mill kroner om ca 2 år. Det er tatt opp et banklån på kr. 9.800.000 som nedbetales til kr. 8.300.000 ved utbetaling av spillemidler. Byggekomiteen har gjennom ulike tiltak gjennom hele byggefasen tilført prosjektet ytterligere egenkapital fra ulike givere og kilder for å møte diverse, nødvendige kostnadsøkninger. For flere detaljer, se årsrapporten til årsmøtet i 2021.

 

Utomhusplan rundt bygget, det vil si planering og beplanting/såing av gress på vestsiden av bygget er utført i løpet av sommeren 2021. Ferdigstillelse av terrasse på byggets østkant gjenstår. Ferdigstillelsen er til dels avhengig av avtaler med Arena Eiendomsutvikling AS (som skal oppføre leilighetsbygg i sørenden på Briskeby) og vil bli utført så snart som mulig, forhåpentligvis i løpet av 2022. Fonsinkelser kan medføre at dette realiseres først i 2023. Det er intensjonen at tiltakene skal finansieres med egenkapitalaktiviteter.

 

Ansvaret for driften av HamKamhuset er nå overlatt Driftsutvalget. Dette ble først etablert med Per Gustavsen som leder, Arne J Haugen og daglig ledere Anders Engerud (HFY) og John Anders Rise (HKF). Sekretær for Driftsutvalget har vært hovedlagets sekretær Terje Sund. John Anders Rise fratrådte ved avsluttet ansettelsesforhold i HKF pr. 31.01.2021 og er blitt erstattet av Bent Svele. Per Gustavsen gikk ut av Driftsutvalget samtidig med avviklingen av byggekomiteen den 16.02.2021. Senere har også Terje Sund gått ut av Driftsutvalget. Utvalget har forberedt driften av klubbhuset siden høsten 2020. Huset har vært i drift med daglig åpningstid 09.00-13.00 alle ukedager siden 01.03.2021. Åpningstidene har etter hvert blitt endret til 10.00-14.00 på alle ukedager. På sommerstid har klubbhuset også vært åpent på ettermiddag/kveld på ukedagene. Det er utarbeidet egen rutinemanual for driften av HamKamhuset som er tilgjengelig i en grønn perm som er plassert på kjøkkenet i 2 etasje.

 

Finansutvalget består av Cato Erstad, Børre Skarstein og Erik Jendal, og har ansvaret for den økonomiske styringen av HamKamhuset, planlegging av egne og eksterne tiltak som gir inntekter til driften av HamKamhuset. Hovedleietagerne har gjennom sine leieavtaler dekket kostnadsbudsjettet for huset dithen at øvrige inntekter/overskudd på driften vil kunne subsidiere leie- og driftskostnadene. Vedlikeholdet de første årene forventes å være lavt.

 

En rekke frivillige hamarkamerater (ca. 40 personer) har gjennom året stått for kafédriften siden åpningen i mars. Kafeen har vært lite besøkt til nå og har vesentlig bestått av personer fra 11-kaffen miljøet. Det er ønskelig at flere kan bruke tilbudet.

 

Den 09.11.2021. ble alle vertene invitert til et evalueringsmøte i HamKamhuset. Formålet med møtet var å kartlegg hva som har fungert bra og hva som kan forbedres av rutiner m.v.

Dette er gjennomgått med daglige ledere, og rutinetilpasninger/forbedringer er oppdatert og iverksatt. Det er fortsatt forbedringspotensiale på detaljer i daglig drift og oppfølging.

Avslutning

Styret vil takke for for samarbeidet i året som har gått. Det er styrets vurdering at grunnlaget er lagt for framgang på en rekke områder i allianseidrettslaget, noe som vil bidra til å styrke lagets posisjon hvor dette er naturlig. Dette arbeidet må fortsette på bred front i 2022. Vi takker igjen for store og små bidrag til lagsarbeidet i året som har gått.

 

Hamar, 24.03.2022

 

 

Per Gustavsen /s                     Mona Skarpnord/s                 Børre Skarstein/s

 

 

Terje Sund/s                                                                          Tore Antonsen/s

 

 

ÅRSMØTE HAMARKAMERATENE HOVEDLAG

avholdes på Hamkamhuset torsdag 24.mars kl. 18:00

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

 

Leder:                         Per Gustavsen (gjenvalg)                   velges for 1 år

Nestleder:                   Terje Sæther (ny)                               velges for 1 år

Sekretær:                    Sven Arne Nielsen (ny)                     velges for 2 år

Kasserer:                     Børre Skarstein                                   ikke på valg

Styremedlem:             Tore Antonsen (gjenvalg)                  velges for 2 år

Varamedlem:              Terje Løberg                                      ikke på valg

Varamedlem:              Terje Sund (ny)                                  velges for 2 år

Kontrollutvalg:           Bjørn Erik Hjort                                 ikke på valg

                                    Stein Kollshaugen (gjenvalg)             velges for 2 år

                                    Terje Kojedahl                                   ikke på valg

 

Hamar, 21.03.2022

 

Valgkomiteen v/Tore Johnstad og Odd Steinar Pedersen

                                                           ooo

Styrets innstilling til valgkomite:

                                    Tore Johnstad (gjenvalg)                    velges for 1 år

                                    Odd Steinar Pedersen                        ikke på valg

                                    Trond Emilsen (ny)                            velges for 2 år

 

Hamar, den 21.03.2022

 

Styret i Hamarkameratene Allianseidrettslag                                    

 

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.

 

LOV FOR HAMARKAMERATENE ALLIANSEIDRETTSLAG

Stiftet den 10. august 1918

Sist endret 08.02.2022.

§ 1       Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

(1)        Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Hamarkameratene Allianseidrettslag inngår i en idrettslagsallianse med Hamarkameratene Fotball Yngres og Hamarkameratene Fotball Elite. I tillegg består Allianseidrettslaget av Bordtennisgruppa og HamKams Venner. For regler om idrettslagsallianser, gjelder NIFs lov § 10-7.]

(2)        Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Bordtennisforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3)        Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Innlandet idrettskrets og Hamar idrettsråd.

(4)        For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5)        For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3       Medlemmer

 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
 2. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.

§ 4       Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6       Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8       Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9       Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10     Årsmøtet

 1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  
 3. Årsmøtets oppgaver:
 4. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 5. Velge dirigent(er)
 6. Velge protokollfører(e)
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Godkjenne forretningsorden
 9. Godkjenne innkallingen
 10. Godkjenne saklisten        
 11. Behandle idrettslagets årsberetning
 12. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 13. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste           
 14. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 15. Vedta idrettslagets budsjett
 16. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 17. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 18. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

 1. For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
  § 2-19
  .

§ 11     Idrettslagets styre

(1)        Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2)        Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3)        Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

 • at idrettslagets formål ivaretas
 • forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidret.

(4)        Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5)        Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12     Kontrollutvalg og valgkomité

(1)        For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.

(2)        For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 13     Grupper

(1)        Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).

(2)        Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

b)         Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.  

c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d)         Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14     Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 § 15     Oppløsning, utmelding mv.

 1. Idrettslaget kan vedta oppløsning:
  1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
  2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3)        For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4)        Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

Annonse fra Eliteserien: